A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

 

1. NYELVI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Az óvónők, az alsó tagozat tanárai, valamint a társadalom- és természettudományi tantárgyak tanárai részére a Rábavidék kétnyelvű iskoláiban szlovén nyelvű továbbképzéseket szervezünk. A Muravidéken viszont a muravidéki kétnyelvű óvodákban dolgozó óvónők részére magyar nyelvű továbbképzéseket szervezünk. A nyelvi műhelymunkákat az anyaországokból érkező szakemberek fogják vezetni.

 

2. AZ e-ANYAGOK BEMUTATÁSA

„A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című EU-s projekt keretében a Muravidék kétnyelvű iskoláinak tanárai többek közt kétnyelvű (magyar–szlovén), a kétnyelvű oktatást segítő e-anyagokat fejlesztettek ki. Köztük szerepel a „Miška dida – igraje do večjezičnosti” („Dida egér – játékosan a többnyelvűségig”) című e-anyag, valamint egy e-anyag a természettudományi tantárgyhoz a kétnyelvű iskolák 7. osztályai számára. Az említett e-anyagok fejlesztői/tanárai, akik egyben a muravidéki kétnyelvű iskolák alkalmazottai is „Az e-anyagok bemutatása” című tevékenység keretében a rábavidéki kétnyelvű iskolák tanárainak bemutatják az elkészített e-anyagokat, valamint az ezekkel történő oktatást, illetve az e-anyagok használatát.

 

3. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM A KÉTNYELVŰ ISKOLÁK VEZETŐI RÉSZÉRE

A muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű iskolák vezető szakemberei (igazgatók és segítőik) részére szemináriumot szervezünk, amelynek témája a kétnyelvű intézmények nyelvi felismerhetősége és az üzleti kommunikáció lesz. A szeminárium az IKT segítségével magyar és szlovén nyelven lesz kivitelezve. A szeminárium részeként a már meglévő kétnyelvű (szlovén–magyar) on-line üzleti kommunikációs szótár korszerűsítése is tervben van. A szótárt „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című projekt keretében a muravidéki kétnyelvű iskolák igazgatói készítették.

 

4. AZ OKTATÁSI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE – KÍSÉRLETEK

A humánerőforrás és az élethosszig tartó tanulás egyik célja, illetve prioritása az oktatási rendszerek korszerűsítése. A már említett „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című EU-s projekt keretében a Muravidéken két pilótaprojektre, illetve kísérletre került sor, nevezetesen az „Egyidejű írás-olvasás tanulás magyar és szlovén nyelven az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában” és a „Részbeni külső differenciáció a magyarnál mint második nyelvnél a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában”.

A „Egyidejű írás-olvasás tanulás magyar és szlovén nyelven az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában” című kísérletben négy muravidéki kétnyelvű általános iskola vesz részt. Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában kísérleti, a többiben (Göntérháza,

Dobronak és Pártosfalva) pedig ellenőrzőcsoportok működnek. Az egyidejű írás-olvasás tanulás célja olyan feltételeket teremteni, amelyek a szülőket és a tanulókat már az első osztályban ösztönöznék a magyar nyelven való írás-olvasás elsajátítására és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulására. A kísérlet célja tehát megállapítani, lehetséges-e a jelen írás-olvasási tanítási módszerhez – amely alapján a tanulók először szlovén vagy magyar nyelven, majd késleltetve a másik nyelven, második nyelv szintjén tanulnak írni-olvasni – hozzáadni egy olyan egyidejű írás-olvasás tanulási lehetőséget is, amely szerint – különösen a kétnyelvű – szülők/tanulók nem lesznek kénytelenek választani a két nyelv között. A kísérletet a 2013/14-es iskolaévben, éspedig azonos generációnál, a 2. osztályban fogjuk végezni.

A szülők részéről az 1. osztályba való beiratkozás előtt (2013/14-es iskolaévben) felmerült az a kérés, hogy gyermekeik előtt nyíljon lehetőség az említett modellbe való bekapcsolódáshoz. Ennek kivitelezését az új projektben terveztük meg, melynek keretében az egyidejű írás-olvasás tanulást a 2013/14-es iskolaévben az 1. Sz. Lendvai KÁI 1. osztályában folytatjuk. A 2014/15-ösben pedig az 1., a 2. és a 3. osztályában vezetnénk be. A modell végrehajtása a kísérlet eredményei, illetve következtetései és megállapításai alapján történik majd, egyúttal pedig azokat a módszereket is kipróbáljuk, amelyek nem képezik a kísérlet tartalmát, illetve megpróbáljuk majd elhárítani a kísérlet alatt felmerülő esetleges hiányosságokat (pl. különböző sorrend az ábécé tanulásánál, a bevezető időszak különböző dinamikája, különböző taneszközök). A „Részbeni külső differenciáció a magyarnál mint második nyelvnél a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában” című kísérletet a 2012/13-as iskolaévben a Lendvai Kétnyelvű Középiskola összes oktatási programja 1. tagozatában volt végrehajtva. A kísérlet lényege, hogy a szlovén tannyelvű iskolákból érkező diákok, akik a kétnyelvű középiskolába magyar nyelv ismerete nélkül kerülnek, a magyart mint második nyelvet a kétnyelvű iskolákból érkező diákoktól elkülönítve tanulják. A kísérlettel azt szeretnénk megállapítani, hogy a két csoport – a kezdő és a haladó szintű – diákjai a magyar nyelvnél eredményesebbek-e akkor, ha azt két nehézségi szinten tanulják (külső differenciáció), vagy jobb eredményeket értek el akkor, amikor azt egy csoportban tanulták. Ennek eredményeként azt várjuk, hogy a magyar nyelvi kommunikációs kompetencia gyorsabb és jobb fejlődésével a kétnyelvű tanítás minősége az egyéb tantárgyaknál is javul. A 2013/14-es iskolaévben a kísérletet a 2. tagozatban folytatjuk.

Az új projekten belül ezt a modellt tovább szeretnénk fejleszteni, éspedig a magyar mint második nyelv tanításának korszerűsítéseként. Az új projektben tehát a külső differenciációt a magyarnál mint második nyelvnél a 2013/14-es iskolaévben a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. tagozatában vezettük be. A 2014/15-ösben pedig az 1., 2. és a 3. tagozatában szeretnénk bevezetni. A modell kivitelezését, amelyet a 2012/13-as iskolaévben a diákok és

a tanárok is egyaránt kedvezően fogadtak (erre a kérdőívek és interjúk eredményei is utalnak), a kísérlet eredményeire, következtetéseire és megállapításaira fogjuk alapozni, s egyúttal megpróbáljuk majd elhárítani az esetleg felmerülő hiányosságokat, valamint kipróbálni néhány új tananyagot. A két „új” modell iránti érdeklődés a tanulók, a diákok és a szülők közt jelentős, és a mostani „átmeneti” időszakban – az általános iskolában és a gimnáziumban is folyik a tanítás korszerűsítése – a tanárok is nyitottak a változásokra.

 

5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK RÉSZÉRE SZÁNT

PROGRAMOKAT KIVITELEZŐ II. SZÁMÚ LENDVAI KÉTNYELVŰ

ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI RENDSZEREINEK KORSZERŰSÍTÉSE

A sajátos nevelési igényű gyermekek részére szánt programokat kivitelező II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában különböző osztálykombinációkban folyik a tanítás, amelyekben a tanulók összetétele más és más: csak szlovén nyelvtudással rendelkező, magyarul és szlovénul beszélő és főleg magyar nyelvtudással rendelkező tanulók is vannak. Mivel az iskolában nincs elég magyarnyelv-tudással rendelkező oktató, a projekt keretében csoportos tanítást fogunk bevezetni a személyhez kapcsolódó nyelv módszere szerint, éspedig magyar nyelvtudással rendelkező vendégtanár segítségével. A magyar nyelvtudással rendelkező vendégtanárral kombinált tanítást az 5., 6. és 7. osztály összetett egységében fogjuk bevezetni, éspedig számtannál az alacsonyabb oktatási követelményű programban, bizonyos tantárgyaknál pedig a sajátos nevelési-oktatási programban.

 

6. TARTALOMFEJLESZTÉS A KÉTNYELVŰ ÓVODÁK RÉSZÉRE

A muravidéki kétnyelvű óvodákat látogató, iskoláskor előtti gyerekek részére mesés képeskönyv magyar nyelven elnevezésű programot fejlesztünk ki. A projekt keretében a gyermekeknek szánt munkaanyag mellett a mesés képeskönyv program kivitelezői részére egy külön útmutatót is készítünk.

Az óvónők a mesés képeskönyv program segítségével, a munkaanyag alapján lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar gyermekirodalmat közelebb hozzák a gyerekekhez úgy, hogy azt egybekötik az írás-olvasás tudás kialakulóban  lévő elemeivel. A cél, hogy mesés tevékenységekkel, valamint az olvasás, a játék, az alkotás és a fantázia világában való részvétel által ösztönözze a gyermek növekedését és fejlődését. A munkaanyagot a gyerekek az óvoda mellett otthon is fel tudják használni, illetve otthon is tudnak alkotni. Külön hangsúlyozni kell, hogy a tartalom hosszú távon nem marad statikus és nem ismétlődik ugyanúgy évről évre, hanem a gyermekek generációitól függően fog változni, bővülni és az igényekhez alkalmazkodni.

 

7. A MURAVIDÉKI MAGYAROK ÉS A RÁBAVIDÉKI SZLOVÉNEK NEMZETI KULTÚRÁJÁNAK ÉS IDENTITÁSÁNAK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ OKTATÁSI FORMÁK

A muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovének kultúrájának és identitásának megőrzésében, a magyar nyelv és kultúra fontosságának tudatosításában a Muravidék kétnyelvű területén, valamint a szlovén nyelv és kultúra fontosságának tudatosításában a Rábavidéken fontos szerepet játszanak a különböző, kisebbségi nyelveken folyó oktatási formák, illetve szakkörök is. A projekt keretében ezért a muravidéki és a rábavidéki

kétnyelvű általános iskolákban és a középiskolában olyan, a kisebbségi nyelven folyó

tevékenységeket fogunk szervezni, mint például a szlovén és a magyar néptánc, népzene, népi hangszerek tanítása, szlovén és magyar színház, versmondó tevékenység, népi mesterségek – fazekasság és képzőművészet. A különböző oktatási tevékenységek keretében folyó nyelvtanulás mellett az említett tevékenységek kivitelezése jelentősen hozzásegít majd a nemzeti és a kulturális identitás megőrzéséhez, valamint a sztereotípiák leküzdéséhez úgy a Muravidéken, mint a Rábavidéken.

 

8. A KISEBBSÉGI NYELVEK OKTATÁSA ÚJ MÓDSZEREKKEL

A magyar nyelv és a kultúra muravidéki, valamint a szlovén nyelv és kultúra rábavidéki presztízsének növelésén még van mit javítani. A Muravidék és Rábavidék mellett a tágabb környezetről (Szlovénia, illetve Magyarország) is elmondható, hogy igencsak hiányosan

tudatosult az ott élő emberekben, szülőkben és tanulókban a magyar nyelv és kultúra, illetve a szlovén nyelv és kultúra fontossága. Az egyik első lépés, amely hozzásegíthet mindkét kultúra jobb elismeréséhez és felismerhetőségéhez, az a magyar és a szlovén nyelv tanulása. „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című projekt keretében számos, írás-olvasás tanítást segítő kétnyelvű (magyar-szlovén) e-anyag lett kifejlesztve. Ezért a magyar nyelv fakultatív oktatása során Ljubljanában, valamint a szlovén nyelv fakultatív oktatás során Rábavidéken e kifejlesztett e-anyagok segítségével új módszereket és megközelítéseket fogunk alkalmazni a két nyelv oktatása során. A már kifejlesztett e-tartalmak, illetve e-anyagok felhasználása a magyar és a szlovén nyelv oktatásánál új megközelítést jelent, amellyel a kisebbségi nyelvek (fakultatív) oktatása interaktívvá válik, s ezzel együtt érdekesebbé is.

Nem utolsósorban pedig a kifejlesztett e-anyagok felhasználása a magyar és a szlovén nyelv oktatásánál hozzájárulnak a szomszédos (kisebbségi) nyelvek tanulását szolgáló mechanizmusok és eszközök fejlődéséhez.

 

9. OKTATÁSI PROGRAMOK A KISEBBSÉGI NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ,  VALAMINT A NEMZETI ÉS NYELVI IDENTITÁS MEGŐRZÉSÉHEZ

A magyar és a szlovén nyelv minél alaposabb elsajátításánál, valamint a nemzeti és a nyelvi identitás megőrzésénél is fontos szerepet játszanak a kisebbségek anyaországaiban kivitelezett programok. A kétnyelvű iskolák tanulói az anyaországban, saját tanáraik és az anyaországbeli szakemberek irányítása alatt sajátítják el a nyelvet, egyben pedig megismerkednek a nyelvi és a nemzeti identitás megőrzéséhez szükséges kulturális és egyéb értékekkel. A projekt keretében e cél érdekében a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák számára olyan programokat szervezünk, amelyek kivitelezésére az anyaországokban kerül sor, tehát Szlovéniában és Magyarországon. A programok keretében a tanulók Magyarországon magyar, Szlovéniában pedig szlovén nyelvű oktatási programokon vesznek részt.

 

10. A NYELV JÁTÉKOS ELSAJÁTÍTÁSA SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL

A rábavidéki kétnyelvű oktatás még mindig gyerekcipőben jár, hiszen csak közel egy évtizeddel ezelőtt vezették be. Ezért nagyon fontos a kisebbségi, esetünkben a szlovén nyelv tanításának helyes megközelítése, illetve alkalmazása. A nyelvtanulás és a mindennapi életben fontos és szükséges értékek megismerése játékosan is történhet. Ezzel a céllal a rábavidéki kétnyelvű iskolák tanulóit próbaként interaktív színházi előadásokba kapcsoljuk be, amelyekben úgy a tanulók, mint a tanárok is nemcsak nézőközönségként vesznek részt, hanem fontos szerepet kapnak magánál az előadás kivitelezésénél is. Ezáltal egyrészt segítjük a gyermekek szókincsének fejlődését, illetve gazdagítását, másrészt az előadások olyan értékeket helyeznek előtérbe, amelyeknek nagy jelentőségük van abban a térségben, ahol ezek az iskolák működnek (ilyen például a másság elfogadása, a kultúrák közötti párbeszéd, stb...).

 

11. A KÉTNYELVŰ OKTATÁS KÖZÖS TANÍTÁSI NAPJA A RÁBAVIDÉKI

ÉS A MURAVIDÉKI KÉTNYELVŰ ISKOLÁK SZÁMÁRA

A projekt keretében a kétnyelvű oktatás közös tanítási napját szervezzük meg a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák számára. A rábavidéki kétnyelvű iskolák tanárai és tanulói osztályonként fognak bekapcsolódni a muravidéki kétnyelvű általános iskolák nevelési-oktatási folyamatába. Amennyiben a Muravidéken folyó kétnyelvű oktatás megismeréséhez ily módon közelítünk, nemcsak a tanárok, hanem a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák tanulói is gazdag tapasztalatcserében vehetnek részt. Ez viszont már a projekt egyik hozzáadott értékét jelenti, nevezetesen a sikeres gyakorlatok megosztását a tanárok között, valamint a muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű iskolák közötti élénkebb kapcsolatteremtést. A közös tanítási napot az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában fogjuk megtartani, amely megfelelő kapacitással bír a rábavidéki tanulók és pedagógusok befogadásához. A rábavidéki iskolák tanulói az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanításába osztályonként fognak bekapcsolódni, a tanárok pedig csatlakoznak a lendvai iskola tanáraihoz és részt vesznek a tanítási, illetve oktatási folyamatban.

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.